Звуци на животни

Днес България притежава гъста мрежа от резервати, разположени върху 80 000 ха. 29 резервата са на площ над 1 000 ха и обхващат 83 % от общата резерватна територия. 60 % от нея се намират в границите на национални и природни паркове. Създаването на Националните паркове "Рила" и "Централен Балкан" и на Природния парк "Странджа" през последните години е от изключително значение за природозащитата у нас. В границите на първите два парка резерватите покриват площи по 20 000 ха. Третият голям български Национален парк - "Пирин" - е признат за обект към Конвенцията за световно културно и природно наследство. Повечето български паркове и резервати са включени в Списъка на ООН на националните паркове и други защитени територии. Над 50 български обекта с обща площ около 430 000 ха, представляващи 86 % от цялата защитена територия в България, са запазени в този списък. Три национални и 9 природни парка, 70 резервата и над 500 природни забележителности опазват за неопределено време огромната природна съкровищница на страната ни. В Рило - Родопския масив са защитени най-хубавите естествени иглолистни гори, в Стара планина - вековни букови гори, в Странджа - уникалните за Европа широколистни гори от южноевксински тип. Стотици застрашени и редки видове се срещат в защитените територии. Влажните зони с международно значение, с малки изключения, също са поставени под закрила. Разширяването и укрепването на защитените територии са сигерни начини да бъдат съхранени богатствата на нашата природа.